Dámské kabelky a tašky
Košík: 0  Kč

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.betulip.cz, provozovaném firmou BeTulip Factory s.r.o., se sídlem Pohraniční 52/23, Ostrava-Vítkovice, IČ 286 548 54. Firma není plátcem DPH.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.betulip.cz jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, způsobem dopravy a platby a reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte na info@betulip.cz.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro potvrzení, ověření nebo upřesnění objednávky. Pokud zákazník není zastižen do 2 dnů, je objednávka automaticky stornována.
 4. Veškeré doklady k objednávkám, včetně informací o přijetí objednávky, odeslání objednávky, faktury jsou automaticky generovány a zasílány v elektronické formě na emailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 5. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto vzniklá smlouva zaniká, nedojde-li k potvrzení objednávky dle odstavce 3. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 7. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné (nejsme plátci DPH). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty a.s.. Formou Balík do ruky nebo Balík na poštu.  Zasílací dny jsou každý týden úterý a čtvrtek, vždy s ohledem na termín provedení platby. Tzn. platby za zboží zaplacené do pondělí zasíláme v úterý a zaplaceno do středy zasíláme ve čtvrtek.
 2. Jednotlivé dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Většinou k dodání dojde do 1 týdne od odeslání objednávky (u vystavených výrobků, které jsou skladem). Zakázková výroba má své vlastní termíny, které jsou dány dohodou obou smluvních stran.
 3. Ke každé dodávce zboží Vám bude zaslána mailem faktura.
 4. Cena dopravy je přímo úměrná výši objednávky. Aktuální cenu dopravy zjistíte po vložení zboží do košíku a přechodu do kroku 1 Doprava a způsob platby. Při nákupu nad 3 000 Kč máte dopravu zdarma.

Platební podmínky

Složením peněžní částky při platbě dobírky nebo převodem peněz z vašeho účtu, na náš účet číslo 2616896369/0800, vedený na firmu BeTulip Factory s.r.o. Jako variabilní symbol uveďte číslo vaší objednávky. Pokyny vždy obdržíte mailem při potvrzení Vaší objednávky.

Výměna zboží

V případě potřeby (např. barva, materiál atp.) a na základě domluvy s dodavatelem Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě vyměníme.

Doporučený postup při výměně zboží:

Nepoškozené zboží nám zašlete po předchozí domluvě (mailem nebo telefonicky) na naši adresu: BeTulip Factory s.r.o., Pohraniční 52/23, Ostrava-Vítkovice 703 00 např. Českou poštou jako Balík do ruky nejpozději do 14 dnů od zakoupení. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám nově požadovanou barvu či typ zboží s ohledem na dostupnost. Náklady spojené s vrácením zboží si hradí kupující sám. Tzn. dodavateli vzniká nárok na nové poštovné či případné další náklady spojené s odsouhlasenou výměnou. Nemůžeme přijmout zpět zboží, které bylo již evidentně používáno. Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz.

Reklamační řád

Případné reklamace, včetně rozporu s kupní smlouvou, vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta minimálně 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud byl výrobek poškozen jeho nesprávným zacházením, zejména nesprávným čištěním (součástí každého výrobku je návod na správné ošetření, čištění dle druhů použitých materiálů) nebo nadměrným hmotnostním přetěžováním, působením živlů.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele: info@betulip.cz
 • poštou na adresu provozovatele: BeTulip Factory s.r.o, Pohraniční 52/23, Ostrava - Vítkovice

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží ve vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady na adresu provozovatele: BeTulip Factory s.r.o, Pohraniční 52/23, Ostrava – Vítkovice.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (Obč. zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížená o částku úměrnou opotřebení či poškození zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu: BeTulip Factory s.r.o, Pohraniční 52/23, Ostrava-Vítkovice.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávána věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Závěrečné ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. 1. 2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Tyto obchodní podmínky byly vytvořeny za pomocí SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s.

Kompletní nabídka

BeTulip na Facebooku

Totální výprodej 2017

Opravdu, nabízíme slevu 70 % na veškerý sortiment. Končíme. Sbohem a díky za všechny kabelky! Vánoce se blíží... Ceny zobrazené u kabelek jsou po slevě.

Napsali jste nám

Děkuji za rychlou výrobu i zaslání :-) kabelka je přesně podle mých představ, nádherná :-) moc Vám děkuji!! Maximálně doporučuji i dalším zákazníkům :-)

Tak mám další úžasný kousek do "sbírky" tašek a kabelek. Jsem maximálně spokojená, zboží je kvalitní, komunikace a dodání bezproblémové. Děkuji!

Mila komunikace, kabelka na prani, rychle vyhoveni a pak si uz jen vybrat :-) Extra rychle dodani! Je krasna! DOPORUCUJI!

Kabelka je moc hezka, jsem s ni velmi spokojena. Prisla okamzite po zaplaceni.

...a ještě tulipánek

...a ještě tulipánek

Nezapomeňte si přiobjednat přívěšek!


© 2012 WebConsult.cz – internetový obchod Merkur eShop

BeTulip Factory s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Pohraniční 52/23